Svoboda a přímá demokracie (SPD) je vlastenecké hnutí, které dnes jako jediná parlamentní strana prosazuje systémové změny, které by v naší zemi nastolily skutečnou demokracii bez přívlastků.

Hájíme odkaz prezidenta osvoboditele Tomáše G. Masaryka a hodnoty, které prosazoval, tedy občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Bojujeme za dědictví našich předků, kteří udrželi a vybojovali naše národní práva a nikdy nepřipustíme jejich zcizení. Pánem v naší republice musí být občané a nikoliv samozvané elity.

Jsme jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením z Evropské unie. Proto za zásadní považujeme přijetí funkčního zákona o referendu. Podporujeme spolupráci svobodných států v Evropě.

Jsme jediná parlamentní strana, která hájí základní svobody občanů. Žádáme ústavní právo na nepromlčitelnou spravedlnost nebo právo na skutečnou svobodu projevu a bráníme vlastenecké a národní tradice. Podporujeme přirozené společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším spoluobčanům.

Lidé mají právo žít v zemi, která je jejich dědictvím a která jim garantuje za jejich daně kvalitní vzdělání, zdravotní péči a spravedlivý sociální systém. Odmítáme zvýhodnění a pozitivní diskriminaci lidí na základě jejich rasy, etnika nebo pohlaví.

Považujeme přímou demokracii za zásadní nástroj obrany svobody a práv občanů České republiky včetně přímé volby, odvolatelnosti a trestní odpovědnosti politiků. Proto prosazujeme novelu Ústavy České republiky s cílem posílení prvků přímé demokracie v našem politickém systému.

Chceme skutečnou svobodu všem lidem, demokracii, tedy vládu lidu nad jejich zemí a našim národům, práva a místo které jim historicky patří. V této politice se opíráme o podporu partnerských vlasteneckých stran zemí Evropy v rámci naší společné frakce Identita a demokracie (ID).

Odmítáme vstup ČR do eurozóny, a naopak požadujeme zachování české koruny. Jsme proti bláznivým projektům EU v oblasti energetiky, které ohrožují dostatek cenově dostupné energie pro občany.

Hnutí SPD odmítá imigrační politiku a cíle EU. Jasně a nekompromisně odmítáme přijímání nelegálních imigrantů na území České republiky. Říkáme NE islamizaci.

Většina našich občanů žije v těžkých materiálních podmínkách, které se dále prohloubily v souvislosti s pandemií covid-19. Současná vláda prosadila astronomický vládní deficit státního rozpočtu. Jednou z našich priorit proto bude v následujících letech konsolidace veřejných financí a sociální i ekonomická stabilita České republiky. Ekonomickou stabilitu zajistí důsledná podpora českých firem, investice do projektů, které státu přinesou další přímé zdroje mimo daňový systém (např. do energetiky a zemědělství) a také ochrana ekonomických zájmů země, včetně zajištění energetické a potravinové bezpečnosti.

Odmítáme konfrontační politiku mezi velmocemi, kterou považujeme za bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Prosazujeme nezávislou zahraniční a bezpečnostní politiku do všech azimutů.

Sociální systém musí zajistit minimální důstojný důchod a pomoc všem potřebným a slušným lidem v těžké zdravotní nebo životní situaci.

Podporujeme všechny slušné a pracující lidi, rodiny s dětmi a jejich podpora ze strany státu musí být skutečně výrazná a motivující. Stát musí zajistit dostupné bydlení, práci a výchovu dětí pro rodiny. Naopak sociální systém nesmí být zneužíván lidmi, kteří odmítají práci nebo porušují zákony.

Budeme prosazovat novelu exekučního řádu, ochranu dlužníků i věřitelů, trestání lichvy a státní pomoc lidem v dluhových pastech.

Pandemická krize kolem epidemie covid -19 ukázala rozklad správy státu. Korupce a rozkrádání země pokračuje. Hnutí SPD má jasný protikorupční program. Jeho základem je zásadní věc, od které nebudeme ustupovat a budeme ji neúnavně prosazovat. Jde o návrh zákona zavádějící povinnost prokázat původ majetku od hranice 20 milionů korun, a to zpětně.

Odmítáme další zvyšovaní daňového zatížení našich občanů, a naopak podporujeme snižování byrokracie a zbytných výdajů státu. Ochrana zdraví občanů nesmí být záminka pro likvidaci svobody, porušování ústavy a zavádění pandemické tyranie.

Prosadíme zrušení koncesionářských poplatků veřejnoprávním médiím a změnu jejich fungování. Veřejnoprávní média musí vykonávat veřejnou službu v zájmu občanů země, a ne ideologickou propagaci v zájmu elit EU.

Česká republika musí být bezpečným domovem pro své občany. Svoboda musí být nástrojem prosazování spravedlnosti pro každého občana a nesmí být zneužívána k rozkrádání země a jejímu ničení.

EKONOMIKA, FINANCE A HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA ZEMĚ

Cílem hnutí SPD je ekonomická stabilita a prosperita země. Ekonomika České republiky musí vytvářet dostatek finančních zdrojů pro zajištění sociální stability. Cílem je zajistit podmínky pro úspěšný život občanů s garancí kvalitního vzdělání, zdravotnictví a sociálního systému. Tento cíl ohrožují dluhy země. Usilujeme o zastavení zadlužování země. Dluhy nejsou budoucnost. Stát se musí chovat stejně jako odpovědná rodina či firma. Není možné mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy.

Česká republika musí hospodařit podle předem připraveného a na základě důkladných analýz vypracovaného státního rozpočtu. Prioritou je zajištění jeho vyrovnanosti a příjmových zdrojů. V případě růstu české ekonomiky alespoň o 3 % musí být státní rozpočet sestavený jako vyrovnaný. Odmítáme platby solárním baronům a systém dotací, včetně biopaliv.

Podporujeme snížení daňového zatížení zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů a firem, které patří k jedněm z nejvyšších v rámci členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Zrušíme EET.

Prosazujeme paušální daň pro živnostníky podle výše obratu, čímž se ušetří obrovský kontrolní aparát finančních úřadů.

Nedovolíme další vysávání naší země nadnárodními korporacemi bez toho, že by tyto korporace nepřispívaly svými reinvesticemi a daněmi výrazně k budování naší země.

Proto opakovaně navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, které mají výjimku, kterou prosadila Špidlova vláda. Tady vidíme, jak vláda v čele s ČSSD šla na ruku nadnárodním korporacím na úkor českých firem. V případě, že si zahraniční vlastník vyplatí podíl na zisku, nemusí nyní platit patnáctiprocentní srážkovou daň na rozdíl od českých vlastníků firem. Ročně je tak vyvedeno cca 300 miliard korun z České republiky, to znamená 40 až 50 miliard korun na daních, které by posílily státní rozpočet v případě, že bude tato výjimka na návrh SPD zrušena.

Stát musí vystupovat jako ekonomicky nezávislý řádný hospodář. Naše ekonomika se nesmí podřizovat zájmům globálních elit. Je nutné definovat národní ekonomický zájem. Je to energetická bezpečnost, potravinová bezpečnost, kontrola nad přírodními zdroji a kontrola telekomunikací a sítí, včetně sítí 5G. Zásadní musí být proexportní politika podporující export hotových výrobků.

Jsme proti přijetí eura, tedy vstupu do eurozóny, a považujeme za naprosto nepřijatelné, aby podobná rozhodnutí byla učiněna bez referenda. Samostatná měna je jedním ze symbolů státu. Naši měnu považujeme za základní ekonomický nástroj pro zachování naší ekonomické suverenity. Odmítáme platit euro dluhy za krachující státy eurozóny jako je například Řecko.

Všichni zaměstnanci včetně živnostníků si zaslouží za svou práci adekvátní finanční ohodnocení. Naši pracující občané jsou ve srovnání se státy na západ od nás placeni třetinově, a vžil se proto pro ně název „pracující chudoba“. Značná část občanů pracuje v montovnách s nízkou přidanou hodnotou, za mzdy, které jim nestačí na důstojný život a tato platová divergence je navíc umocněna neustále vzrůstajícími cenami potravin a energií. Tyto nízké mzdy jsou navíc udržovány dovozem zahraničních pracovníků převážně z Ukrajiny na místa s nízkou kvalifikací.

V oblasti investic se zaměříme zejména na rozvoj cestovního ruchu a zlepšení kvality života občanů venkova. Je nutné hledání úspor uvnitř veřejných financí a nezatěžování občanů.

Naším cílem je vybudovat z ČR bohatý stát, kde se vyplatí poctivá práce a férové podnikání. Stát by měl zastávat prioritní roli při nakládání se svým majetkem a v popředí tohoto zájmu by měly být zájmy výhodné pro stát. České ceny jídla, bydlení a energií patří v rámci Evropské unie k nejvyšším ve srovnání k průměrným platům, které jsou oproti takovým státům, jako je třeba Německo, třetinové. Navíc dvě třetiny našich pracujících občanů na průměrnou mzdu ani nedosáhne.

Prosadíme razantní snížení výdajů na státní a veřejnou správu a byrokracii – stop stav na zvyšování úředníků, chceme odstranit nadbytečné agendy a duplicity, veřejnou správu chceme financovat podle zemského uspořádání s ohledem na specifika jednotlivých oblastí s důrazem na digitalizaci a automatizaci. Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí.

Prioritou je též zachovat v naší zemi významné surovinové a nerostné zdroje a na základě právních norem mít ošetřeno, že nebudou prodány soukromým subjektům nebo do ciziny.

Sjednotíme do jedné platby odvody živnostníků a firem. Navrhujeme výpočet plateb DPH ze skutečně zaplacených faktur.

Zvýšíme digitalizaci státní správy a tím snížíme náklady občanům i na chod státu.

RODINNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Sociální politika je věcí prvořadého veřejného zájmu. Její financování musí být zajišťováno a garantováno státem v plném rozsahu. Odmítáme privatizaci jakýchkoli jejích součástí.

Požadujeme zakotvit do Ústavy ČR definici institutu manželství a rodičovství jako vztahu muže a ženy a institutu rodiny jako společenství, které tvoří rodiče (muž a žena) a děti, a které si zaslouží speciální ochranu a podporu ze strany státu.

Odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy. Odmítneme jakékoli zásahy orgánů Evropské unie do podoby české sociální politiky, zejména do podoby nastavení mateřské péče a rodičovské dovolené v České republice.

Zavedeme ucelený systém dostupné podpory rodin ze strany státu – od založení rodiny až po důstojné stáří. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhneme přejmenovat na Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny.

Naší prioritou je zvýšení porodnosti. Speciálně podpoříme mladé pracující rodiny, pracující rodiny s dětmi a pracující rodiny s nižšími příjmy.

V oblasti bydlení je nutné podpořit družstevní výstavbu, výhodné manželské půjčky rodinám a nájemní bydlení v obecních bytech. To je způsob, jak zastavit růst cen bydlení. Podpoříme bydlení lidí, nikoliv spekulace developerů a překupníků. Podporujeme zrychlení stavebního řízení, které zvýší dostupnost bydlení. Konec zvýhodňování nepřizpůsobivých v otázkách bydlení.

Zavedeme výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte a poskytneme příspěvek na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené.

Navrhujeme výrazně zvýšit daňová zvýhodnění na děti. Na dvojnásobek u prvního a druhého dítěte v rodině a na čtyřnásobek u třetího a každého dalšího dítěte.

Pracujícím rodičům zvýšíme porodné na první a druhé dítě a poskytneme jim porodné i u třetího a každého dalšího narozeného dítěte.

Rodičovský příspěvek budeme pravidelně zvyšovat. Podporujeme pravidelné zvyšování přídavků na děti pro pracující a zdravotně postižené rodiče.

Veřejná zařízení předškolní péče musí být financována z veřejných zdrojů a musí být dostupná na celém území státu.Pro pracující matky dětí předškolního věku zavedeme zkrácený pracovní týden v délce 30 hodin za plnou mzdu. Rozdíl v mzdových nákladech bude doplácet zaměstnavateli stát.

Zavedeme příspěvek na školní pomůcky ve výši 2 500 Kč při zahájení školní docházky dítěte.

Sociální politika

Naší prioritou je pomoc nejohroženějším skupinám občanů: rodiny s dětmi, rodiče-samoživitelé, zdravotně postižení, senioři a lidé ve vážných existenčních problémech.

Prosadíme zásadní reformu systému sociálních dávek s cílem ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Současný systém podporuje parazitický způsob života občanů, kteří se dlouhodobě vyhýbají práci a nejsou ochotni se přizpůsobit právnímu systému země. To musí skončit.

Budeme prosazovat reformu systému sociálních služeb, která zajistí jejich celostátní dostupnost a udržitelné financování. Výrazně zvýšíme platové ohodnocení sociálních pracovníků a zavedeme pro ně speciální benefity, například delší dovolenou na zotavenou a finanční příspěvek na lázeňskou a rehabilitační péči.

Navrhujeme významné zvýšení příspěvku na péči pro občany se zdravotním postižením.

Provedeme zásadní reformu systému lékařské posudkové služby. Část její agendy musí převzít praktičtí a odborní lékaři. Umožníme provést kontrolu rozhodnutí o invaliditě všem občanům, kteří se jimi cítí být poškozeni.

Budeme tvrdě bojovat proti jakýmkoli formám obchodů s lidskou chudobou a proti vzniku a rozšiřování vyloučených lokalit.

Budeme věnovat speciální pozornost systému péče o osamělé a ohrožené děti. Chceme, jako nezbytný doplněk pěstounské péče, zachovat kojenecké ústavy pro nejmenší děti, které potřebují speciální přístup a specializovanou, zejména zdravotní, péči.

Systém náhradní rodinné péče formou pěstounství výrazně finančně i personálně posílíme, včetně zdokonalení školení a vzdělávání pěstounů a jejich specializace pro péči o děti se zdravotním postižením.

Nemocenské pojištění pro živnostníky musí zahrnovat i právo na vyplácení ošetřovného v případě péče o nemocné děti. Podpoříme výstavbu startovacích a seniorských bytů a družstevní bydlení.

Zaměstnanost

Za klíčový nástroj politiky zaměstnanosti považujeme podporu regionálních firem, které jsou základem stability trhu práce a celkové zaměstnanosti.

Omezíme zaměstnávání prostřednictvím tzv. agentur práce a výrazně zvýšíme kontrolu jejich činnosti. Významně zlepšíme podmínky pro vytváření nových pracovních míst.

Sjednotíme výši a délku vyplácení podpory v nezaměstnanosti pro všechny věkové kategorie nezaměstnaných občanů. Současná pravidla diskriminují krátkodobě nezaměstnané rodiče do padesáti let věku, protože jim je podpora v nezaměstnanosti vyplácena výrazně kratší dobu (až o půl roku), než starším nezaměstnaným, přestože pečují o nezaopatřené děti.

Důchodový systém

Považujeme za nezbytné konečně přijmout dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu. Chceme konkrétní kroky bez dalších zdlouhavých a neplodných diskusí.

Právo na odchod do starobního důchodu musí být nejpozději ve věku 65 let. Významně zvýhodníme ty občany, kteří dobrovolně pracují i po dosažení důchodového věku. Pro držitele zlaté Jánského plakety za bezplatné dárcovství krve, navrhneme v rámci důchodového systému speciální příspěvek k penzi ve výši 500 korun měsíčně.

Důchodový systém musí být plně garantován státem výhradně formou jeho průběžného financování. Je pro nás nepřípustné zavádět jakoukoli podobu povinných odvodů do soukromých penzijních fondů.

Navrhujeme pro občany splňující podmínky věku a délky odpracovaných let, zavést pravidelně zvyšovaný minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy jakožto základní složku penze. Nad tuto částku se výše starobního důchodu bude určovat zásluhově, na základě předchozích pracovních příjmů a doby odvádění důchodového pojištění.

V rámci důchodového systému chceme ocenit řádnou výchovu dětí, a proto podpoříme zvýšení důchodů ženám za každé vychované dítě. Zohledníme řádnou péči o děti i ve formě snížení povinných pojistných odvodů.

Naším cílem je v následujícím volebním období významně zvýšit poměr průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě v národním hospodářství.

Prosadíme zásadní zvýšení invalidních důchodů.

ZDRAVOTNICTVÍ

Již více než rok čelíme pandemii onemocnění covid-19. Od března 2020 péče o tyto nemocné zahltila nemocnice a zásadně zhoršila zbytku naší populace dostupnost zdravotní péče. Vyčerpávající práce zdravotníků pečujících o nemocné s koronavirem zasluhuje hlubokou úctu a poděkování. SPD podporuje dobrovolnou vakcinaci s možností si vybrat důvěryhodný druh vakcíny.

Zdravotnictví v České republice se stále více vyvíjí v systém sloužící prospěchu korporací, které z něj odčerpávají prostředky a stále méně prospěchu pacientů a zdravotníků. Zdravotnictví je veřejná služba, jejíž kvalita a dostupnost závisí na celkovém objemu prostředků, které do ní mohou být vloženy a které jsou účelně využity.

Česká republika je v postavení země, z níž je v obrovském objemu vyváděn kapitál a je snaha v ní udržovat odměny pracujících včetně OSVČ a příjmy důchodců na co nejnižší úrovni. To vede k nízkým odvodům na veřejné služby. Pokud tato situace bude trvat, je malá naděje na zlepšení. Stát byl zbaven vlivu na utváření zdravotních služeb a distribuci prostředků, a proto nemůže účinně zasahovat ve prospěch pacientů a osob, které ve zdravotnictví pracují. SPD bude maximálně usilovat o to, aby se podmínky ve zdravotnictví zlepšily právě v jejich prospěch.

Z omezených zdrojů financování zdravotnictví vyplývají jeho hlavní problémy. Jsou to nedostatek osob pracujících ve zdravotnictví, nerovnoměrná distribuce zdravotních služeb a jejich nestejná kvalita.

Pracovníci ve zdravotnictví chybí jednak proto, že jich je v jednotlivých oborech vyškolen nedostatečný počet, ale zejména proto, že odcházejí mimo zdravotnictví a do zemí schopných nabídnout vyšší odměny za práci.

SPD bude usilovat o to, aby stát a orgány veřejné správy mohly ovlivňovat výši odměn pracovníků ve zdravotnictví, která je stále nedostatečná, kvalitu a distribuci zdravotních služeb, aby stát mohl občanům garantovat jejich kvalitu a dostupnost.

SPD bude trvat na změně cenové politiky ke snížení neúčelných nákladů, předražených nákupů, tak aby zůstalo více prostředků na mzdy a léčení.

Epidemie covid-19 prokázala naprosto nedostatečnou kapacitu hygienické a protiepidemické služby, které bude nutno fakticky znovuvybudovat, protože byly v minulosti nepřiměřeně zredukovány. Současně podpoříme kvalitní primární a sekundární prevenci společensky nejvýznamnějších chorob, jako jsou choroby srdce, cév, nádorová a duševní onemocnění.

Budeme usilovat o vytvoření systému koncepcí jednotlivých lékařských oborů a napravovat následky jejich nedostatečného nebo nerovnoměrného rozvoje včetně standardů personální a technické vybavenosti a rozsahu a návaznosti sítě služeb.

Podpoříme systém zdravotnického školství a postgraduálního vzdělávání lékařů a dalších zdravotníků.

Z mnoha oborů, které jsou zanedbány, vyžaduje zvláštní pozornost stomatologie.

Odmítáme chaotický ne systém, který se vytvořil dlouhodobým zanedbáváním koncepčního přístupu pod vlivem zájmových skupin a jejich komerčních zájmů.

BEZPEČNOST A OBRANA
Česká republika jako suverénní stát je povinná prostřednictvím svých výkonných orgánů garantovat bezpečí všem svým občanům. Hrozby a výzvy, kterým čelíme, jsou složitější, provázanější, bezprostřednější a mají větší důsledky na naši bezpečnost. Globální bezpečnost se za poslední roky v mnoha ohledech zásadním způsobem zhoršila. Současná pandemie zviditelnila některé naše zranitelnosti, urychlila a prohloubila již existující trendy oslabování stávajících mezinárodních formátů bezpečnosti a obrany, nestability v sousedství Evropy a regionálních krizí ve světě.

Kategoricky odmítáme existující úpravy uprchlických kvót ze strany EU. Budeme navrhovat jiný systém řešení založený na bázi zajištění bezpečnosti našich vlastních hranic. Propustnost vnější hranice EU musí být zabezpečena tak, aby zajistila maximální kontrolu nelegální imigrace a zamezila vstupu nelegálních imigrantů na území EU. Do naší legislativy ukotvíme opatření k zamezení nelegální imigrace a k repatriaci nelegálních imigrantů. Prosadíme účinnou a rychlou návratovou politiku. Nelegálním imigrantům nebudeme udělovat azyl a zřizovat pro ně záchytná a zařízení, to vše v souladu s mezinárodními konvencemi.

Naše bezpečnostní sbory, zpravodajské služby a Armáda ČR musí mít zajištěný přístup k adekvátním informacím o možném vojenském ohrožení a o činnostech namířených proti obraně České republiky. Po následném vyhodnocení těchto informací je nutné přijímat taková opatření, aby náš stát zajistil pro naše občany bezpečné žití. Z tohoto důvodu musíme budovat takovou armádu, která by v součinnosti s bezpečnostními složkami dokázala čelit vnějším útokům na naši zemi. Zvláštní důraz klademe na ochranu kritické infrastruktury, kybernetickou bezpečnost a obranu proti kybernetickým útokům.

Podpoříme posílení kybernetické bezpečnosti státu, obranu proti teroristickým a hybridním útokům. Důraz budeme klást na efektivní součinnost všech složek státu při plnění úkolů zajišťující vnější i vnitřní bezpečnost.

Česká republika má tři zpravodajské služby (Bezpečnostní informační služba (kontrarozvědka), Úřad pro zahraniční styky a informace (rozvědka) a Vojenské zpravodajství (zpravodajská služba zahrnující jak rozvědku, tak kontrarozvědku). Po důsledné analýze navrhneme jejich sloučení, což povede ke značným úsporám a zefektivnění jejich činnosti. Systémově stačí dvě zpravodajské služby, jedná rozvědná a jedna kontrarozvědná.

Od začátku pandemické krize se hovoří o potřebě změny krizové legislativy. Proto navrhneme a uvedeme do praxe komplexní aktualizaci krizové a obranné legislativy počínaje Ústavním zákonem o bezpečnosti. Cílem je implementovat do něho mírnější opatření než nouzový stav. Vláda ČR tak bude mít přiměřená opatření na zvládání jednotlivých krizí bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu, ale například pouze „stavu hrozícího nebezpečí“.

Novelizujeme zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s cílem zvýšení jejich platového ohodnocení. Zároveň prosadíme zavedení kariérního řádu, aby byla zabezpečena profesionalizace, stabilizace a zabezpečení obsazenosti potřebných služebních míst.

Prosadíme prioritní směřování činnosti Policie ČR na snižování kriminality, organizovaný zločin, nelegální obchod s drogami, kybernetickou a informační bezpečnost. Policie ČR musí pomáhat a chránit, úředníky zavalené administrativou v policejních uniformách nepotřebujeme.

Podpoříme posílení stavu příslušníků na územních odborech Policie ČR. Policisté musí být vidět na veřejnosti a schopni řešit běžnou kriminalitu.

Podpoříme znovuzřízení specializovaného útvaru Policie ČR s celorepublikovou působností, tzv. Finanční policii, k odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality.

Česká republika se stále potýká s rozsáhlou korupcí. V současné době je tato agenda rozdělena mezi ministerstvo financí a ministerstvo vnitra (Policii ČR) a k razantnímu odhalování korupce přesto nedochází. Proto podpoříme znovuzřízení specializovaného útvaru Policie ČR s celorepublikovou působností, tzv. Finanční policii (FIPO), k odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality.

Prosadíme navýšení počtů příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR určených pro přímý výkon služby a zároveň zabezpečíme jejich lepší vybavení.

Zaměříme se na lepší fungování České pošty se zaměřením na úsporu manažerských pozic a poskytování kvalitních služeb občanům nejen v městech, ale i na vesnicích.

Armáda ČR technicky dlouhodobě stárne a potřebné strategické a významné akvizice se odsouvají anebo ruší. Proto navrhneme legislativní změny s cílem urychlení procesu pořizování vojenského materiálu a služeb a zároveň maximální transparentnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Při nákupu se nesmí plýtvat s prostředky daňových poplatníků.

Podpoříme modernizaci technického vybavení Armády ČR tak, aby byla zajištěna účinná obrana České republiky, s prioritou maximálního využití domácího potenciálu obranného průmyslu.

Rozpočet Ministerstva obrany prioritně nevychází z reálných potřeb armády, a hlavně z potřeb obrany státu, ale již léta odráží potřeby zajišťování zahraničních operací. Výše rozpočtu musí být v souladu s dopředu připravenými strategickými a významnými akvizičními projekty.

Armáda ČR je primárně určena k obraně území našeho státu a zahraniční operace nesmí být jejím hlavní úkolem. Je potřeba posilovat vlastní obranné schopnosti a zároveň adekvátně snížit a optimalizovat úkoly a ambice armády směrem k NATO a EU. Odmítáme projekt společné armády EU.

Strategické obranné dokumenty (Bezpečnostní strategie a Obranná strategie ČR) podrobíme podrobné revizi. Na základě této revize budou nově definovány úkoly pro armádu, podle kterých navrhneme úpravu střednědobého plánování a Koncepce výstavby Armády ČR (KVAČR).

Současný početní stav armády nemá kapacitu ani ochránit celé naše hranice. Proto navrhneme legislativní změny, které umožní zavedení fungující evidence dobrovolníků s následným krátkým základním výcvikem s proaktivní rolí státu. Armáda tím získá schopnosti a kapacity pro případné mobilizační rozvinutí vojsk v případě stavu ohrožení státu anebo válečného stavu. Následně zabezpečíme potřebný dostatek vojenského materiálu a techniky v mobilizačních zásobách a skladech.

Prosadíme novelu Koncepce pro přípravu občanů k obraně státu (POKOS) tak, aby obsahovala její zařazení do kvalifikačního studia pro ředitele základních a středních škol, byla využívána v rámci všeobecného celoživotního vzdělávání a podpoříme tvorbu a realizaci e – learningových kurzů pro státní zaměstnance i pro širokou veřejnost.

PRÁVO A SPRAVEDLNOST

Hnutí SPD považuje za nezbytně nutné prosadit takový zákon o referendu, který umožní občanům České republiky skutečně rozhodovat o všech důležitých otázkách týkajících se jejich vlasti. Naprosto odmítáme jeho okleštěnou verzi, zakotvení těžko splnitelných kumulativních podmínek nebo jen velmi omezený okruh témat, jež by bylo možno pomocí referenda řešit.

Dlouhodobě prosazujeme přímou volbu politiků, jejich odvolatelnost a trestní a hmotnou odpovědnost pro všechny veřejné činitele, kteří hospodaří s veřejným majetkem a penězi.

Pandemická krize kolem epidemie covid-19 ukázala rozklad správy státu. Korupce a rozkrádání země pokračuje. Hnutí SPD má jasný protikorupční program. Jeho základem je zásadní věc, od které nebudeme ustupovat a budeme ji neúnavně prosazovat. Jde o návrh zákona zavádějící povinnost prokázat původ majetku od hranice 20 milionů korun, a to zpětně. Majetek, jehož původ by vlastník nedoložil a neprokázal, že pochází z legálních příjmů by byl zdaněn 100 % a propadl by státu. Jde o návrh, který nezatíží administrativně běžného občana vzhledem ke stanovenému limitu a zároveň vytvoří zásadní předpoklad, že co bylo ukradeno musí být vráceno.

Odmítáme jakékoliv zpochybňování, snahy o revizi a prolamování tzv. Benešových dekretů. Zejména ochráníme majetky našich občanů v pohraničních oblastech. Znovu otevřeme otázku plnění válečných reparací Německem vůči České republice podle Pařížské dohody. Připomínáme, že z celkové částky československých reparačních nároků ve výši 306 miliardy Kčs (vyjádřeno v tehdejší měně), bylo ze strany Německa vyplaceno pouhých 230,1 milionu korun.

Prosazujeme zestátnění exekutorů, jelikož současný stav je neúnosný. Zároveň prosazujeme, aby stejně jako soudy, i soudní exekutoři podléhali zásadě tzv. teritoriality, tedy aby dlužníkovi exekutora přiděloval soud podle místa jeho bydliště. Dojde tím k výraznému snížení vymáhané částky o případné cestovné a další výdaje, zvýšení šance dluh vymoci a tím i uspokojit věřitele a v konečném důsledku úspoře státu na sociálních dávkách, které by případně musel člověku v dluhové pasti vyplatit.

Podpoříme s tím související princip přidělování exekucí náhodným elektronickým výběrem podle krajské příslušnosti, který předchází korupci a nekalým dohodám mezi exekutory a věřiteli.

Navrhujeme zásadu, podle které jsou všechny exekuce jednoho dlužníka přidělovány stejnému exekutorovi.

Všechny tyto principy výrazně sníží náklady na exekuce, zvýší jejich vymahatelnost a zrychlí celé řízení. Dojde tím také k potlačení korupčního prostředí a klientelismu. Naším cílem je ochrana dlužníků, vyšší vymahatelnost práva pro věřitele a eliminace dluhových pastí.

Prosazujeme zastropování roční procentní sazby nákladů (RPSN) u půjček, zrušení placení úroků z úroků a úroků z prodlení a navrhujeme přednostní placení jistiny dluhu.

Navrhneme bezplatnou právní pomoc lidem, kteří se dostanou do dluhové pasti a do problémů s exekucemi prostřednictvím odborníků na úřadech (odborech) sociální péče. Chceme větší informovanost veřejnosti o rizicích spojených s půjčkami a o nutnosti zodpovědného přístupu k závazkům.

Prosadíme legislativní a právní kroky k obraně svobody projevu v České republice. Sociální sítě si začaly osobovat právo rozhodovat, co je pro jejich uživatele přípustné a vhodné a co nikoli. Zásadním problémem tak začíná být zpochybňování svobody projevu, slova a vyjadřování. Je nezbytně nutné omezit moc sociálních sítí v těchto jejich zásazích. Řešíme také navržení a prosazení sankcí za takové cenzurní kroky proti občanům ČR.

Budeme usilovat o zvýšení odpovědnosti soudců a státních zástupců, o zavedení časově omezených mandátů, které budou muset soudci pravidelně obhajovat.

Uzákoníme povinnost pro veřejné činitele a všechny, kdo hospodaří s veřejným majetkem, řádně spravovat svěřený majetek. Prosazujeme hmotnou a trestní odpovědnost pro veřejné činitele.

Podpoříme posílení pravomocí úřadu veřejného ochránce práv (tzv. ombudsmana) a zavedení vymahatelnosti jeho rozhodnutí, včetně sankcí udělovaných ve správním řízení, v rámci ochrany občanů před protiprávním jednáním či nečinností úřadů a státních institucí.

Navrhneme novelu trestného zákoníku, kde chceme prosadit automatické uložení výjimečného trestu u vražd spáchaných zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo u vražd dětí mladších patnácti let a těhotných žen. Zároveň navrhneme zpřísnění trestních sazeb v trestním zákoníku recidivistům způsobem „3x a dost“.

Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) dlouhodobě neplní funkci veřejnoprávních médií ve smyslu objektivního a vyváženého vysílání. Proto prosadíme zrušení koncesionářských poplatků a navrhneme přeměnu ČT a ČRo ve státní příspěvkové organizace, placené ze státního rozpočtu, jejichž chod i hospodaření bude podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Následně navrhneme také přímou volbu a odvolatelnost ředitele ČT a ČRo, kteří musí být ze své funkce odpovědni občanům České republiky.

ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Zahraniční politiku považujeme za výlučné právo ČR. Naše zahraniční politika proto bude vycházet z rovnocenného, přátelského a vzájemně výhodného vztahu ke všem zemím, se kterými budeme obchodovat a jednat podle vlastního rozhodnutí. Nenecháme si diktovat, s kým se smíme stýkat a s kým nikoliv.

Budeme prosazovat sebevědomou a samostatnou zahraniční politiku ČR, vedenou nikoliv podle zájmů EU anebo nadnárodních korporací, ale především zájmy ČR a jejích občanů. Nepovedeme zahraniční politiku pod taktovkou politických a ze zahraničí řízených neziskových organizací, ani podle instrukcí z EU.

Našimi politickými partnery v Evropě jsou politické strany sdružené ve europarlamentní frakci Identita a demokracie (ID).  V rámci vymezení naší zahraniční strategie podporujeme vzájemnou kooperaci se svými sousedními státy, kde upřednostňujeme spolupráci formátu V4+, a to prioritně v oblasti bezpečnosti naší republiky a její obrany proti vnějšímu nepříteli.

Za zásadní považujeme přijetí funkčního zákona o referendu, který by umožnil našim občanům hlasovat o členství v mezinárodních organizacích (EU a NATO). V referendu i ve sněmovně budeme hlasovat pro co nejrychlejší opuštění EU. V případě Czexitu chceme prosadit smluvní partnerství s evropskými zeměmi, které umožní volný pohyb občanů, zboží, peněz a služeb na základě vzájemných smluv a podle zákonů a zájmů ČR, které budou pro nás prospěšné. Podporujeme spolupráci suverénních zemí.

Benešovy dekrety jsou pro nás neprolomitelné a nároky sudetských Němců považujeme za bezpředmětné. Odmítáme snahy o posílení vlivu Sudetoněmeckého landsmanšaftu na českou politiku. Na mezinárodním poli otevřeme otázku dosud nesplacených válečných reparací, které nám dluží Německo.

Nedovolíme další vysávání naší země nadnárodními korporacemi bez toho, že by tyto korporace nepřispívaly svými reinvesticemi a daněmi významně k budování naší země. Brexit je v tomto směru ponaučením, že bez členství v EU nenastává chaos, hlad ani nepokoje, ale naopak. Velká Británie má dnes politickou a ekonomickou nezávislost. Vzala si zpět kontrolu nad svými penězi, hranicemi, zákony a obchodem a soudní dvůr EU už pro ni nebude hrát žádnou roli. To je i náš cíl.

Migrační politika EU je proti zájmům ČR. Proto je jedním z našich hlavních programových cílů kategorické odmítnutí existující úpravy uprchlických kvót ze strany EU. Budeme navrhovat jiný systém řešení založený na bázi zajištění bezpečnosti našich vlastních hranic. Propustnost vnější hranice EU musí být zabezpečena tak, aby zajistila maximální kontrolu nelegální imigrace a zamezila vstup nelegálních imigrantů na území EU, to vše v souladu s mezinárodními konvencemi. Chceme prosadit, aby nelegální překročení hranic ČR, stejně jako nelegálního pobytu, bylo kvalifikováno jako trestný čin, a nikoliv pouze jako přestupek.

Jsme zásadně pro rovnoprávné postavení ČR vůči všem zahraničním partnerům, státům i firmám. Jsme pro respektování práva národů na sebeurčení v jejich historických hranicích. Na mezinárodní scéně žádáme vyšetřování všech válečných zločinů, včetně tureckých a amerických.
Naši občané jsou na prvním místě. Pokud ale máme poskytovat zahraniční rozvojovou pomoc, potom výhradně do zemí, kde má tato pomoc šanci přerůst ve standardní komerční vztahy pro český export v rámci ekonomické diplomacie.

VZDĚLÁNÍ, VĚDA A VÝZKUM

Kvalitní vzdělávací systém a efektivní podpora vědy jsou zásadním strategickým cílem. Jeho plnění je nezbytné pro úspěšnou budoucnost země. Systém vzdělání musí vytvářet předpoklady pro úspěšné pracovní a osobní uplatnění občana země. Školy musí respektovat práva dětí, zájem rodičů, ale také vytvářet řád a systém, který umožní dosáhnout dobrých výsledků. Školy musí pracovat na základě vzdělávacích dokumentů, kde MŠMT stanoví jasné obsahové požadavky z hlediska průběhu vzdělávání.

Jsme pro zachování devítileté povinné školní docházky.

Školství obecně musí vychovávat k vlastenectví a tradičním rodinným hodnotám. Odmítáme genderismus a novodobý neomarxismus.

Odmítáme současný systém společného vzdělávání (inkluze). Falešná ideologie rovnosti nesmí vést ke snížení kvality vzdělávání a poškozovat zájem dětí. V tomto případě i u dětí, pro které je speciální škola nejlepší variantou vzdělávání.

Systém středního školství musí nabídnout dostupnou síť škol s kvalitní odbornou i všeobecnou přípravou. Víceletá gymnázia musí být zásadním nástrojem přípravy talentovaných dětí s výraznými studijními předpoklady. Je zde nutné trvat na náročném přijímacím řízení. Podpoříme hodnocení žáků v posledním ročníku základní školy, které by sloužilo jako nástroj k přijetí na střední školu. Šlo by o výstup ze základní školy nahrazující současné centrální přijímací zkoušky. Ty zachováme povinně pouze na gymnáziích.

Je nutné rozvíjet technickou a řemeslnou přípravu na odborných školách a učilištích tak, aby odpovídala požadavkům praxe. Podpoříme zapojení technologicky dobře vybavených firem do praktické výuky žáků.

Jsme proti školnému na veřejných vysokých školách. Financovat by měl stát takové obory a kapacity na VŠ, které potřebuje Česká republika. Jde o především medicínské, technické a přírodovědné obory. Není možné, aby stát financoval obory postavené na ideologickém, a nikoliv vědeckém základě.

Navrhneme a podpoříme následující opatření:

1. Potřebujeme získat do školství kvalitní pedagogické pracovníky. Motivovat je musí odpovídající plat a smysl jejich práce. Dobrý kantor je základ úspěchu. Školy musí mít podporu a ochranu v případě násilí a agrese proti pracovníkům školy. Stát musí vyžadovat dodržení pravidel a zákonů ze strany rodičů a žáků.

2. Ze školství je třeba odstranit vliv neziskových organizací s politickým programem, které zde provádí jednostrannou ideologizaci vzdělávacích programů.

3. Podíl HDP na vzdělávání je třeba zvýšit. Navýšení peněz musí přímo podpořit vyšší kvalitu vzdělávání. Menší skupiny žáků ve výuce, kvalitní vybavení škol, rozvoj karierového poradenství a zájmové činnosti dětí.

Hnutí SPD bude systémově vytvářet podmínky pro navýšení podpory vědy. Navýšení je nutné získat především z nových zdrojů. Současný systém je neefektivní. Náš občan ze svých daní platí základní výzkum, který pak v řadě případů slouží k ziskům nadnárodních korporací. Příkladem může být např. výzkum v oblasti vakcinologie, kde výsledky výzkumů našich vědeckých pracovišť končí v rukou zahraničních firem. Vývoj naší vlastní vakcíny byl přitom zastaven a opět tak nevyrábíme vlastní koncový výrobek. Novým zdrojem proto musí být zisky zahraničních firem, které se dosud vyvádí mimo naši republiku. Stát musí důsledně chránit výsledky výzkumu, který byl financován z veřejných prostředků. Financování z veřejných prostředků musí probíhat na základě plánování, účelnosti a dosahovaných výsledků. Je nutné odbyrokratizování a soustředění vědy na strategické cíle České republiky.

SPORT

Naší prioritou je podpora dostupnosti sportu pro všechny občany. Stát musí sportovní aktivity podporovat na všech úrovních, protože se jedná o důležitou součást zdravého životního stylu.

Organizace a financování

Odejmutím sportu z resortu školství a zřízením Národní sportovní agentury (NSA) se sport a jeho financování zcela vymklo sněmovní kontrole. Chceme proto zrušit NSA jako naprosto zbytečný a nákladný státní úřad, který je navíc zcela netransparentní a jeho agendu začlenit do příslušného ministerstva, které se touto problematikou bude systémově zabývat. Tímto krokem se dostane agenda sportu zpět pod kontrolu Sněmovny a omezí se tak netransparentnost při rozdělování peněz z NSA v oblasti sportu.

Zavedeme přímý vztah oblasti sportu k rozpočtu příslušného ministerstva bez zprostředkovatelských mezičlánků, různých agentur a neziskových organizací. To bude zárukou kontroly a transparentnosti.

V rámci státního rozpočtu prosadíme jasné a spravedlivé rozdělení finančních prostředků na sport. Za klíčové priority přitom považujeme financování sportu pro děti a mládež a amatérského sportu.

Děti, mládež a reprezentace

Organizované sportovní aktivity pro děti a mládež musí být dostupné všem bez rozdílu a podporované státem.

Zásadní problém je dlouhodobě nedostatečné financování tělovýchovných jednot, sportovních klubů, oddílů, spolků a organizací, které provozují aktivní sport. Proto musí být profesionální sport financován samostatně a odděleně od amatérského sportu, sportování dětí a mládeže. Přispějeme malým obcím na výstavbu a provoz sportovišť.

Sportovní svazy, jako řídící orgány jednotlivých sportovních odvětví, musí mít primárně za úkol organizovat, řídit a starat se o veškerou sportovní reprezentaci České republiky na mezinárodním poli.

Budeme podporovat pořádání významných mezinárodních sportovních soutěží a závodů v rámci zvýšení prestiže České republiky.

Zvláštní pozornost budeme věnovat podpoře přístupu zdravotně postižených občanů ke sportovním aktivitám.

Sportovní veteráni, kteří proslavili naši vlast v oblasti sportu, si zaslouží naši čest a ocenění. Proto podpoříme pro tuto skupinu zřízení zvláštního příplatku ke starobnímu anebo invalidnímu důchodu.

DOPRAVA

Doprava je jedním z klíčových odvětví pro každodenní fungování české ekonomiky jako celku. Bez funkční dopravy by nemohlo docházet k plynulé distribuci zboží a přepravě věcí v rámci České republiky, ani k obchodování mezi českými subjekty a subjekty v zahraničí. Zahraniční obchod je tím, který dlouhodobě táhne růst národní ekonomiky České republiky. Doprava je spolu s energetikou páteří ekonomiky. EU cestou Evropské komise a příslušných ředitelství ale klade oběma těmto odvětvím překážky a nesplnitelné podmínky pro jejich harmonický a dlouhodobý budoucí rozvoj. V oblasti dopravy je pro nás prioritou plynulá, spolehlivá a bezpečná doprava.

Výstavba dopravní infrastruktury je mimořádně nákladná, a je potřeba ji proto dlouhodobě a pečlivě plánovat. Především velký a soustavný nárůst silniční dopravy v oblasti přepravy zboží, tzn. nákladní doprava, enormně zatěžuje dálniční síť. Je chybou všech vlád od roku 1989, že dálniční síť České republiky není ani v roce 2021 dobudována. Proto budeme prosazovat plynulé financování a každoroční zajištění dostatečné výše finančních prostředků ze státního rozpočtu na dobudování a opravy dálničních sítí a rychlostních komunikací podle dlouhodobě připravených a schválených projektů.

Zajistíme více prostředků na urychlení oprav pozemních komunikací ve správách jednotlivých krajů a obcí (silnice II. a III. tříd) cestou Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a státního rozpočtu, s cílem zvyšování bezpečnosti silničního provozu a snižování počtu obětí dopravních nehod.

Železniční doprava zajišťuje významný podíl osobní přepravy a nákladní dopravy. Některé páteřní železniční koridory jsou dlouhodobě přetížené. SPD bude podporovat modernizaci železniční sítě na území České republiky, především vybudováním vysokorychlostní tratě (VRT) na spojnici Praha-Brno-Ostrava. Současně je nutné tuto síť navázat na stávající a obdobné budoucí sítě okolních států tak, aby vznikly v Praze a v Brně důležité evropské křižovatky budoucích linek vysokorychlostních vlaků.

Budeme podporovat elektrifikaci dalších železničních tratí a tím celkově elektro mobilitu odvětví dopravy.

Podporujeme výstavbu vnitrozemského vodního spojení řek Odry s Dunajem, tzn. moravské větve vodního díla Dunaj-Odra-Labe a napojení našeho průmyslu na přístavy v Baltském a v Černém moři. Vodní koridor na Moravě odlehčí silniční a železniční dopravě, umožní ekonomický rozvoj tamějšího regionu podél jeho trasy a umožní výstavbu efektivních protipovodňových opatření. Jednotlivé stupně vodního díla budou zapojeny do energetického systému České republiky.

Prosadíme důslednou revizi opatření vyhlašovaných Evropskou unií v oblasti dopravy, které byly v minulosti i v nedávné době akceptovány Ministerstvem dopravy a v budoucnosti budou poškozovat odvětví dopravy České republiky jako celek. Tato opatření budou mít zároveň negativní dopady i do dalších odvětví našeho národního hospodářství. Týká se to např. podpory oblasti elektromobility, která ale ve skutečnosti nemůže být postavena na zdrojích energie z baterií, a to především z důvodu nedostatku zdrojů pro jejich výrobu, a také pro komplikovanou a nákladnou výstavbu infrastruktury pro dobíjení vozidel vybavených bateriemi, zejména v městských aglomeracích a na sídlištích.

ENERGETIKA

Postupná soběstačnost České republiky ve výrobě elektrické energie a tepla je jedním z cílů strategie SPD, jak se vyhnout pastem energetické chudoby. Současná nezodpovědná energetická politika prosazovaná Evropskou komisí v oblasti výroby energie směřuje ke katastrofě a k budoucí energetické chudobě celé Evropské unie. Tyto faktory mezinárodní politiky budou v blízké budoucnosti významně ovlivňovat naši národní energetickou bezpečnost a suverenitu České republiky. Prioritou SPD je proto podpora energetické soběstačnosti České republiky. S předpokládaným růstem spotřeby elektrické energie a s potřebami na ochranu energetického systému také narůstá potřeba jeho ochrany před výpadky dodávek a s narůstajícími požadavky na optimalizaci přenosových procesů a také na zavádění inteligentních rozvodných sítí.

Energetika minulého století pomalu dosluhuje a konečná podoba energetiky století současného zatím není známa. Aktuální energetická koncepce našeho státu přijatá v roce 2015 není vládou respektována, a proto bude jednou z našich priorit její přepracování a zavedení do praxe.

Rychlý odklon od využívání uhlí je významnou hrozbou pro naše hospodářství, ekonomiku a pro naši společnost do té doby, pokud tento plánovaný výpadek výroby elektrické energie nebude pokryt produkcí z jaderných elektráren. Objem výroby elektrické energie vyrobené v jaderných elektrárnách by se proto měl do roku 2038 minimálně zdvojnásobit ze současných 32 %, abychom zajistili energetickou soběstačnost České republiky.

SPD bude prosazovat výstavbu nových jaderných bloků především cestou českého průmyslu se subdodávkami komponentů, které se v České republice v současné době nevyrábějí. Navzdory všem politickým tlakům chceme, aby o vítězi soutěže na dostavbu JE Dukovany se rozhodovalo nikoliv podle politických tlaků, ale podle toho, kdo nabídne nejlepší podmínky.

Naše energetika má dlouhodobě problém s udržováním stability soustavy na denní bázi. Jsme pro podporu energetické soběstačnosti České republiky a domácností, ale nikoliv formou dotací pro spekulanty a solární barony. Podporujeme individuální projekty solární, vodní a větrné energetiky.

Odmítáme další privatizaci energetických sítí (viz E. ON Distribuce a PREdistribuce), čímž by pokračovala další ztráta kontroly státu nad strategickým odvětvím.

Podpoříme moderní způsoby výroby tepla, zejména racionální spojení jeho výroby s výrobou elektrické energie, a to především z důvodu vyšší efektivity využití zdrojů pro výrobu energie.

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A VENKOV

Vážíme si všech obyvatel venkova a všech zemědělců a lesníků, kteří obhospodařují naši zemi a pečují o naši přírodu a krajinu. Chceme všem obyvatelům venkova, a zejména zemědělcům, vrátit prestiž živitelů národa a správců naší kulturní krajiny. Budeme podporovat všechny domácí pěstitele, chovatele, ovocnáře, zahrádkáře, myslivce, včelaře a rybáře a lesní hospodáře. Všichni zemědělci musejí mít příležitost uplatnit svoji produkci na domácím trhu. Chceme aktivně čelit úpadku venkova, který postihuje většinu Evropy. Podmínkou je pracovní uplatnění obyvatel s perspektivou pro mladou generaci tak, aby dosahovali solidních výdělků a měli zajištěné potřebné služby. Chceme úrodnou, dobře obhospodařovanou, udržovanou krajinu přátelskou k lidem. Bez nesmyslných experimentů a omezení, které prosazuje Evropská komise bez ohledu na důsledky. To v konečném důsledku vede k podstatnému snížení produkce a příjmů zemědělců a zvýšení cen a dovozů produkce pochybné kvality.

Náš venkov a zemědělství jsou devastovány hrubě nerovnými podmínkami ve srovnání se západoevropskou konkurencí. Čeští spotřebitelé dávají přednost českým potravinám, které jsou vytlačovány z trhu. Velká část zpracovatelského průmyslu a nejvýznamnější obchodní řetězce jsou v rukou zahraničních korporací, které dávají přednost zpracování a prodeji druhořadých vysoce dotovaných zahraničních surovin a výrobků před kvalitní domácí produkcí. Užívají cenový dumping, který je obecně pokládán za nepřijatelnou obchodní praktiku a současně hovoří o „společné zemědělské politice“ a volném trhu.

Rozhodně odmítáme zastropování zemědělských dotací a další znevýhodňování oproti západoevropské konkurenci podle návrhu Evropského parlamentu, které vedou k dalšímu snižování domácí produkce, soběstačnosti a zvyšování závislosti na dovozu.

Aktivně předkládáme návrhy zákonů, abychom napravili znevýhodnění domácího zemědělství. Zahraniční obchodní řetězce poškozují spotřebitele tlakem na snižování kvality, uplatňují neúměrně vysoké obchodní přirážky, vyvážejí z ČR kapitál a tím nás dále ochuzují. Musíme podporovat podniky, které nabízejí kvalitní produkci a platí daně v ČR. Nenecháme si dál vnucovat postavení koloniální země s produkcí s nízkou přidanou hodnotou a odbytiště pro zahraniční přebytky. Chceme na našem trhu kvalitní české potraviny za dostupné ceny.

Budeme rozhodně podporovat přirozenou rovnováhu mezi rostlinnou a živočišnou výrobou, spolupráci zemědělských podniků s vědeckými institucemi, moderní techniku a organizaci práce, „precizní zemědělství“, digitalizaci a postupy šetrné k přírodě a zvyšující biodiverzitu, šetrné formy chovu zvířat, šetření vodou, technologické postupy zlepšující kvalitu půdy a její schopnost zadržet vodu a snižující potřebu chemického ošetřování a užívání průmyslových hnojiv.

Pro všechny naše občany musí být dostupné čerstvé potraviny z krátkého potravinového řetězce. V naší zemi jsou pro zemědělství příznivé podmínky. Budeme usilovat o zajištění potravinové bezpečnosti a znovuzískání potravinové soběstačnosti ve všech komoditách, které jsou naši zemědělci schopni produkovat. Chceme postupně omezit pěstování plodin pro energetické využití a upřednostnit potravinovou produkci.

Malé i velké podniky mohou mít při zásobování potravinami své uplatnění ve standardní produkci i v krajových a místních specialitách. Rozhodně odmítáme Evropskou unií diktované omezování drobného pěstitelství a chovů a zákaz domácí porážky.

Tato země patří našemu lidu, budeme uplatňovat právo na sebeurčení, abychom znovu získali sebeúctu, uplatňovali vlastní vůli a prosazovali svoje vlastní potřeby v nerovné mezinárodní konkurenci pokřivené prostřednictvím evropských dotací.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odmítáme zelenou politiku EU v rámci tzv. „Green Deal“ (zelený úděl) a nulovou uhlíkovou stopu. Ochranu našeho životního prostředí ale považujeme za velmi důležitou, při zachování zdravého a pragmatického přístupu.

Prosazujeme postupné snižování emisí. Toho chceme dosáhnout postupným a uvážlivým uzavíráním elektráren, tepláren a podniků spalujících uhlí. Další snížení emisí vidíme v omezení zbytečného převážení potravin a dalšího zboží po Evropě z místa na místo – je potřeba budovat naší potravinovou soběstačnost a bezpečnost v základních potravinách, které lze produkovat na území ČR.

Voda je nejdůležitější pro zachování života. Voda není zboží, přístup ke kvalitní vodě za dostupnou cenu je základní lidské právo. Deprivatizace vodních zdrojů ČR je proto naší dlouhodobou prioritou stejně jako nakládání s vodou, její zadržování v krajině a průběžná kontrola její kvality. Hospodaření a nakládání s vodou musí být opět plně v rukou státu.

Značná část obcí České republiky stále nemá stále kanalizaci napojenou na čističky odpadních vod. Proto podpoříme investice do této oblasti. Stát musí všestranně podpořit kvalitu vody.

Nakládání s biologickými hnojivy musí být takové, aby se do půdy vracela humusová složka, ale přitom nedocházelo k únikům do povrchových vodních toků.

Navrhneme zákon, aby v celé ČR bylo povoleno používat pouze biologicky (do 7 dnů) odbouratelné detergenty, jak průmyslové, tak i domácnostní. Tím dojde k výraznému snížení znečištění povrchových i podzemních vod.

Nakládání s pesticidy, herbicidy a umělými hnojivy musí být velmi šetrné, zbavené dotací, aby byla zachována motivace použití přírodních hnojiv.

Odmítáme další výstavby nadnárodních logistických center, a proto budeme prosazovat úplný zákaz dalších záborů zemědělské půdy pro účely těchto druhů průmyslových a liniových staveb. Ty budou nadále povolovány pouze v místech, kde již tato zástavba byla provedena.
U polí budeme prosazovat výsadbu remízků a větrolamů, aby bylo zabráněno větrné erozi a odnosu úrodné orné půdy.

Podnik Lesy ČR musí ve státních lesích zajistit změnu skladby výsadby nových dřevin s větším důrazem na smíšené lesy, jako reakci na důsledek následků kůrovcové kalamity. Jejich hospodaření podrobíme náročné kontrole. Vytěžené dřevo musí primárně sloužit k dalšímu zpracování pro naše firmy, a nikoliv být vyváženo jako polotovar mimo území ČR.

Majitelům soukromých lesů nastavíme takové podmínky, aby k péči o svůj majetek byli pozitivně motivováni. Jedná se o včasnou péči, zejména kácení a likvidaci porostů napadených kůrovcem, omlazení lesů a následné vysazování smíšených porostů na vykácených místech. Chceme také zachovat rekreační potenciál lesů.

Zavedeme do legislativy principy oběhového hospodářství, jehož základem bude znovuvyužití zdrojů či výrobků i po ukončení jejich životnosti. Tento princip by měl nahradit tradiční spotřební ekonomiku: „vzít, vyrobit, spotřebovat, zlikvidovat“ a odstranit plýtvání s přírodními zdroji.

Zvýšíme tlak na výrobce a distributory spotřebního i průmyslového zboží na snižování používání jednorázových plastových obalů jejich náhradou za obaly, které budou opětovně používány (skleněné zálohované láhve namísto plastových, vratné nerezové sudy na víno atp.). Chceme nahradit plastové obaly za obaly z materiálů, které se v přírodě rozkládají (např. papír).

Zajistíme v síti sběrných míst důkladnou separaci komunálních odpadů (plast, papír, sklo, elektroodpady, bioodpad) a přeneseme plnou odpovědnost na výrobce plastů za jejich sběr a využití.

Podpoříme vznik dostatečných kapacit pro zpracování odpadů a vyjádříme jasnou podporu energetického využívání odpadů před skládkováním. Zajistíme tržní a legislativní podporu, která stimuluje evropskou poptávku po surovinách a výrobcích z recyklátu. V současné době nabídka převyšuje poptávku a nový odpadový zákon to nevyřešil.

KULTURA

Kultura má svůj jasný význam pro společnost v rámci udržování národní identity a jejího historického odkazu. Současně je ale i prostředkem k zábavě, uvolnění a aktivnímu trávení volného času pro širokou veřejnost. Má svůj komerční a ekonomický potenciál a musí přestat vystupovat výhradně jako instituce pro umění a neziskový sektor. Musí rovněž sloužit naplňování finančních cílů kulturní politiky státu.

Za zásadní pro rozvoj a budování kulturní úrovně národa považujeme změnu nastavení kompetencí a provozu ministerstva kultury a současně zcela jiné a lepší fungování veřejnoprávních médií.

Odmítáme multikulturalismus – nebudeme z prostředků českých daňových poplatníků podporovat kulturní a společenské aktivity zaměřené na prezentaci kultury mimo náš civilizační okruh, kterým je náš způsob života a naše chápání demokracie zcela cizí. Zastavíme státní podporu ideologických neziskových organizací působících v této oblasti.

Kultura a historické kulturní dědictví je lákadlem na zahraniční turisty a tím i výrazným zdrojem značných příjmů do rozpočtů státu, krajů a obcí. Proto budeme podporovat Česká centra v zahraničí, která prezentují zejména naši kulturu formou koncertů a výstav a udržují kontakty s našimi krajany, Českou centrálu cestovního ruchu Czech Tourism, jako státní agenturu pro podporu cestovního ruchu, jejíž cílem je prezentace ČR v zahraničí jako atraktivní destinace s cílem přitahovat zahraniční turisty do České republiky.

Definujeme základní strukturu národních kulturních institucí, akcí a projektů nesoucích historický odkaz a udržujících povědomí o národní historii, které budou financovány z rozpočtu České republiky, a to na úrovni celostátní, ale i regionální (např. Národní divadlo, Státní opera, Národní muzeum, Pražské jaro). Dotační finanční politika České republiky bude preferovat domácí kulturní tvorbu.

Navýšíme objem finančních prostředků na opravy historických nemovitých kulturních památek, které mají potenciál z hlediska mezinárodního cestovního ruchu, a jsou tak zdrojem příjmů státního rozpočtu i regionálních rozpočtů.

Zrušíme dosavadní dotační politiku ministerstva kultury, která přerozděluje stovky milionů korun mezi nejrůznější neziskové organizace a projekty, které se mnohdy netěší širšímu diváckému zájmu.

Naše hudba, výtvarné umění, divadelnictví, loutkoherectví a film mají ve světě velké jméno, ale zároveň není dostatečně využívaný tento ekonomický potenciál v rámci podpory jejich exportu do zahraničí. Podpoříme takové kroky, které tento proces nastartují.

Změníme autorský zákon a ukončíme diktaturu OSA a dalších tzv. ochranných svazů nad organizátory kulturních akcí, provozovateli televizního a rozhlasového vysílání, provozovateli ubytovacích, restauračních a obdobných služeb a výkonnými umělci. Výše autorských poplatků bude schvalována Parlamentem ČR a některé skupiny podnikatelů, například v oblasti kultury, cestovního ruchu a gastronomie budou z povinnosti platby poplatků zcela vyjmuty.

Navrhneme změnu zákona, kterým zrušíme povinnost platit autorské poplatky pro provozovatele restaurací, obchodů, služeb, penzionů a dalších provozoven, pro které není hudba prioritním výdělkem.

Změníme památkový zákon tak, aby skutečně chránil národní historické kulturní dědictví a nebyl nástrojem pro šikanování vlastníků památkově chráněných objektů. Ti dnes mnohdy z důvodu neúměrných požadavků a administrativních překážek ze strany státních orgánů památkové péče nemohou rekonstruovat a využívat své nemovitosti.

Navrhneme zákon, který zajistí, aby církve z prostředků získaných z restitucí více financovaly obnovu a rekonstrukci památkových objektů ve svém vlastnictví.

Změníme praxi Státního fondu kinematografie, který často podporuje filmovou tvorbu tzv. kulturních elit bez ohledu na návštěvnost, divácký a exportní potenciál těchto kinematografických děl. Není jediný důvod, proč by z veřejných prostředků měly být financované filmy prostřednictvím Státního fondu kinematografie, které mají nízkou návštěvnost.

Česká televize a Český rozhlas musí vykonávat veřejnoprávní službu a poskytovat skutečně objektivní a vyvážené zpravodajství, prezentovat všechny názorové proudy ve společnosti, propagovat žádané morální hodnoty, jako je pracovitost, čestnost, poctivost, úctu ke stáří, propagovat vzdělání a zdravý životní styl. Tvorba a programová skladba ČT a ČRo se proto musí zásadním způsobem změnit.

Platy, mzdy a další formy odměn zaměstnanců, novinářů a dalších tvůrců placených z rozpočtu ČRo a ČT budou pravidelně a transparentně zveřejňovány.

Prosadíme provedení hloubkového auditu hospodaření ČT a ČRo za předchozích 10 let.

ČT a ČRo musí podporovat rozvoj tuzemské hudební produkce všech žánrů a v jejich vysílání. Na všech programech musí být česká hudební produkce zastoupena významným podílem z vysílacího času určeného pro hudební složku.